Make your own free website on Tripod.com
Text Box: BMM 3105
Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
Text Box: SELAMAT BELAJAR
Text Box: Minggu 1
Alamat internet
Katalog internet
Fail internet

Minggu 2
Mod Pembelajaran

Minggu 3
Contoh Brosur
Contoh Power Point

Minggu 4

Minggu 5
Contoh Tapak Pembelajaran

Minggu 6
Struktur Linear
Struktur Hierarki
Struktur Rangkaian
Struktur Komposit
Text Box: Pengumuman:

Selamat mempelajari kursus Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer.
Dalam kursus ini, kami akan mempelajari cara untuk menggunakan TMK dan internet khususnya bagi mengajar Bahasa Melayu di sekolah.
Kami akan memuat naik semula kerja dari Minggu 1 sehingga ke Minggu 15 ke laman web pembelajaran ini.
Text Box: Laman sesawang pembelajaran ini bertujuan untuk memudahkan dan membantu kami untuk mengikuti Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer.

Kami akan mendapat penjelasan lanjut daripada pensyarah di IPG sekiranya menghadapi masalah berhubung dengan nota serta panduan yang dikepilkan bersama-sama laman ini.


Lee Pei Shi
PISMP BM 2
Institut Perguruan Gaya
016 899 1326
Text Box: Minggu 7

Model Teori Behaviorisme
Model Hanaffin dan Peck
Model Addie

Model Teori Konstruktivisme
Model Hipermedia
Model Hanaffin

Minggu 8

Minggu 9